Privacy Policy

Introductie

Welkom op de website van Rozalie !

De bescherming van uw privégegevens is van uitermate belang voor ons en wij doen er dan ook graag alles aan om ervoor te zorgen dat we deze gegevens met de grootste zorgen verwerken en beveiligen ! Uw vertrouwen is voor ons cruciaal en wij behandelen uw privacy dan ook met het grootste respect, volgens de privacywetegeving (GDPR = Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De website, toegankelijke via het adres www.rozalie.be ; www.rozalie.eu , hierna genoemd “Website”, wordt uitgebaat door Co-Actief Cvba-So , gevestigd te Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout met BTW nummer BE0871.261.918, hierna genoemd “Rozalie”. De zaakvoerders van Rozalie zijn Ingeborg Vandekerckhove en Jessica Smets.

Bereikbaarheid
E-mail: hallo@rozalie.be
Website: www.rozalie.be

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van Rozalie wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/ of tracking cookies op uw computer, mobile telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat en nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zin gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook van het geheel of slechts en onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
– de toegang aan en bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
– alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
– de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 
– vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
– vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Rozalie en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke person; als identificeerbaar word beschouwd en natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van en identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of en of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Conform de algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u ter verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven E-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per mail, dient u een duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Vragen over hoe Rozalie met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan hallo@rozalie.be.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van en geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Verwerking van persoonsgegevens

Rozalie verzamelt contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Eveneens houden we gegevens bij met betrekking tot eerdere bestellingen. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling volgens overeenkomst uit te voeren, respectievelijk de gewenste te kunnen aanbieden, om klachten en terugvorderingen te verwerken ;bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen. Anderzijds om bij de volgende bestelling sneller en gemakkelijker de bestel flow te kunnen doorlopen.

Indien het nodig is je gegevens te delen met partnerbedrijven, voor onze klantenadministratie, voor het opvolgen van bestellingen/leveringen, voor facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame dan worden je gegevens ook gedeeld met partnerbedrijven waar Rozalie een overeenkomst is mee aangegaan. Deze partnerbedrijven onderschrijven elk op hun beurt de geldende Europese wet -en regelgeving. Het gaat hier bv. Om onze logistieke partners die zorgen voor leveringen, en om het platform waarop onze webshop draait.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: hallo@rozalie.be

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Cookies

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
  2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: – 
    – Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

    – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  4. Je kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van je browser.

Blijf op de hoogteWinkelwagen