Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

De website, toegankelijke via het adres www.rozalie.be ; www.rozalie.eu , hierna genoemd “Website”, wordt uitgebaat door Co-Actief Cvba-So , gevestigd te Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout met BTW nummer BE0871.261.918, hierna genoemd “Rozalie”. De zaakvoerders van Rozalie zijn Ingeborg Vandekerckhove en Jessica Smets.

Bereikbaarheid

E-mail: hallo@rozalie.be

Website: www.rozalie.be

Definities

 1. Verkoper: Rozalie drijft handel onder Co-Actief Cvba-So , gevestigd te Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout onder BTW nummer BE0871.261.918
 2. Koper: degene met wie Rozalie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Rozalie en koper samen.
 4. Consument: koper die tevens én individu is én die als privépersoon handelt.
 5. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Rozalie en terug te vinden is op de webiste
 6. Website: website van de verkoper, toegankelijk via www.rozalie.be, www.rozalie.eu
 7. Pre-order: Vooraf vrijgegeven bestellingen voor goederen die nog niet beschikbaar zijn voor algemene verkoop bij Rozalie (www.rozalie.be)

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, pre-orders, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of names Rozalie
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de koper of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Rozalie behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 5. Door het gebruik van de websites van Rozalie en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard je de algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Rozalie, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Rozalie hanteert zijn in EURO en inclusief 21% BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals handling en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Voor professionele kopers worden prijzen exclusief BTW weergegeven.
 2. De BTW is steeds ten laste van de koper.
 3. Alle prijzen die Rozalie hanteert voor zijn goederen, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Rozalie te allen tijde wijzigen.
 4. De verkoopprijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke en/of overheidsmaatregelen dit noodzakelijk maken of indien de derden van wie de verkoper afhankelijk is voor de productie van haar goederen en/of andere zaken (oa leveranciers en fabrikanten) in de tussentijd prijsverhogingen doorvoeren, dewelke dan tegenstelbaar zijn aan de koper.
 5. Alle verkoopprijzen op de websites van de verkoper zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Eventuele gevolgen van druk-en zetfouten kunnen geenszins de aansprakelijkheid van de verkoper in het gedrang brengen.
 6. Rozalie heeft het recht adviesprijzen voor de verdere verkoop van de goederen aan de koper mee te delen.

Monsters en modellen

 1. Indien de koper een monster of model van en goed heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het goed, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren goederen met het monster of model overeenstemmen

Betalingen en betalingstermijn

 1. Bestellingen via de Website worden in rekening gebracht via de door de consument opgegeven betaalmethode. Rozalie biedt op haar website de volgende betaalwiize aan :
  – Kredietkaart
  – Bancontact
 2. Indien de koper kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na bevestiging van betaling van de rekening gedebeteerd.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij/zij over voldoende geld beschikt op zijn/haar bankrekening op het moment van betaling.
 4. Betalingen gebeuren via Mollie. Alleen wanneer de betaling via de website is voltooid en ontvangen kunnen we doorgaan met het verzenden van de bestelling (waarvoor u een bevestigende e-mail ontvangt).
 5. De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen en/of andere zaken geschiedt slechts na volledige betaling door de koper.
 6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en/of andere zaken door de koper. Alle bestellingen met leveringen in het buitenland worden contant betaald.
 7. Rozalie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of goederen.
 8. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de koper het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Rozalie de koper een aanmaning hoeft te sturen en/of in gebreke hoeft te stellen.
 9. Elk bedrag hetwelk niet volledig betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 8% op jaarbasis en dit vanaf 30 kalenderdagen na de vervaldag. Het bedrag van elke factuur die 30 kalenderdagen na de vervaldag niet betaald is wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 EUR.
 10. Wanner de koper niet tijdig betaalt, mag Rozalie haar verplichtingen opschorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de koper, zijn de vorderingen van Rozalie op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 12. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rozalie , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Rozalie te betalen.

Pre-orders

 1. Wanneer u een pre-order plaatst, dient u de volledige prijs vooraf van het goed te betalen.
 2. Pre-orderbetalingen garanderen niet de beschikbaarheid van het goed, maar vertegenwoordigen uw aanbieding om het goed te kopen wanneer het algemeen te koop wordt aangeboden. We behouden ons het recht voor om uw aanbieding niet te accepteren en uw aanbieding wordt pas geaccepteerd nadat het vooraf bestelde product is betaald & verzonden.
 3. De verzenddatum kan worden gewijzigd. Als gevolg hiervan kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de verzenddata of pre-ordervensters die door ons worden geadverteerd.
 4. Elke partij kan een pre-order op elk moment annuleren, om welke reden dan ook, voordat wij u op de hoogte hebben gebracht dat het goed is verzonden. Als de annulering plaatsvindt vóór de kennisgeving van verzending, hebt u recht op volledige terugbetaling van uw pre-order.

Gebruik van promoties en cadeaubonnen

 1. Promoties zijn niet cumulatief dus kan er alleen en exclusief één voordeel (korting, gratis levering, de prijs te verlagen, bon etc) gebruikt worden op dat moment.
 2. De geschenkcheques mogen niet cash terugbetaald worden, of ingeruild worden.
 3. De geschenkcheques zijn bruikbaar enkel op www.rozalie.be
 4. De geschenkcheques zijn niet herlaadbaar en 1 jaar geldig.

Recht van reclame

 1. Zodra de koper in verzuim is, is Rozalie gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de koper geleverde goederen.
 2. Rozalie roept het recht van reclame in door middel van en schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de koper op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de koper de goederen waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Rozalie , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de goederen komen voor rekening van de koper.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan en online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 2. De goederen ongeopend en in originele staat zijn.
 3. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 4. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 5. op de dag nadat de consument de goederen heeft ontvangen van 1 bestelling.
 6. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via hallo@rozalie.be en de terugbetaling door Rozalie gebeurt uiterlijk binnen de 14dagen na ontvangst van de goederen. De consument bezorgt hiervoor per mail de correcte rekeninggegevens , zodat dit correct kan verwerkt worden. Als webshop hebben we immers geen toegang tot de versleutelde bankgegevens van consumenten.
 7. De consument is verplicht om de goederen binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Rozalie, Borgeleien 19, 2440 GEEL. Bij gebreke daarvan komt zijn herroepingsrecht te vervallen.
 8. Het terugsturen van de goederen moet gebeuren samen met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en indien mogelijk samen met de originele verpakking. Het retourpakket kan geretourneerd worden via post of een koerier.
 9. Rozalie zal je dan per e-mail een ontvangstbevestiging bezorgen met betrekking tot het herroepingsformulier.
 10. De terugbetaling door Rozalie gebeurt uiterlijk binnen de 14dagen na ontvangst van het pakket. De consument bezorgt hiervoor per mail de correcte rekeninggegeven.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Rozalie heeft geretourneerd, dan zal Rozalie het aankoopbedrag exclusief eventuele bezorgkosten terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst.

Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument en beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. We verwijzen hiervoor door naar de tarieven van de door de consument gekozen pakketdienst.

Retentierecht

 1. Rozalie kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval goederen van de koper onder zich houden, totdat de koper alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Rozalie heeft voldaan, tenzij de koper voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de koper nog betalingen verschuldigd is aan Rozalie
 3. Rozalie is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de koper mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Rozalie blijft eigenaar van alle geleverde goederen totdat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Rozalie op grond van wat voor met Rozalie gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Rozalie zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de koper, mag de koper de goederen niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Rozalie een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Rozalie het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering en leveringstermijn

 1. De levering van de goederen wordt verzorgd in de eerstkomende 14 dagen na bestelling. De levertijd kan onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. Wij kunnen de levertermijn niet garanderen. mocht deze later zijn dan oorspronkelijk voorzien, dan zijn wij niet aansprakelijk voor te late leveringen. Wij zullen de koper wel verwittigen indien het om een ruim afwijkende levertijd gaat, vanaf 3 werkdagen na de normale levertermijn. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Rozalie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. Levering van online bestelde goederen vindt plaats op het door de koper aangegeven adres of afhaalpunt.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heft Rozalie het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de koper en verlate levering niet aan Rozalie kan tegenwerpen.
 6. De door Rozalie opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. De levertijd vangt aan op het moment dat de koper het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Rozalie
 8. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Rozalie niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien uw verpakking beschadigd is toegekomen dient u dit binnen de 2 dagen te melden via hallo@rozalie.be met bijgevoegde foto’s: verpakking (doos) met duidelijk Rozalie label, alle beschadigingen en inhoud pakket.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot goederen is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het goed, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de koper, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de goederen die het voorwerp zijn van en overeenkomst tussen partijen, gaat over op de koper op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de koper komen of van een derde die het goed ten behoeve van de koper in ontvangst neemt.

Vrijwaring

 1. De koper vrijwaart Rozalie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Rozalie geleverde goederen en/of diensten.

Afbeeldingen

 1. Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren goederen zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Klachten

 1. De koper dient een door Rozalie geleverd goed of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd goed of verleende dienst niet aan hetgeen de koper redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de koper Rozalie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Rozalie uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen Rozalie hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De koper geeft daarbij en zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Rozalie in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op en overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien en klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Rozalie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De koper dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Rozalie
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de koper dat en ingebrekestelling Rozalie ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid koper

 1. Als Rozalie een overeenkomst aangaat met meerdere kopers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Rozalie verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Rozalie

 1. Rozalie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de koper lijdt indien die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Rozalie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van en overeenkomst.
 3. Rozalie is nooit aansprakelijk voor enige incidentele of bestraffende schade als indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Of schade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om informatie juist te gebruiken, zoals vermeld op http://www.rozalie.be/.
 4. Informatie over de ingrediënten gebruikt in cosmetische goederen die op deze website voorkomen, is niet bedoeld als, en moet ook niet zo worden uitgelegd, advies of aanbeveling betreffende het gebruik van een cosmetisch goed of ingrediënt. Als u vragen hebt over uw gebruik van een cosmetisch goed, raadpleeg dan de labels die op het goed staan en/of raadpleeg een arts. Gebruik de cosmetische goederen zoals voorgeschreven door de fabrikant. Als u een harde reactie of een zeer gevoelige huid hebt, raden wij u aan een dermatoloog te raadplegen voor gebruik.
 5. Indien Rozalie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door en gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door en verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in en catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de koper op schadevergoeding van Rozalie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Recht op ontbinding

 1. De koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanner Rozalie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding net rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Rozalie net blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Rozalie in verzuim is.
 3. Rozalie heeft het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden, indien de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Rozalie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. Een tekortkoming van Rozalie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de koper kan niet aan Rozalie worden toegerekend in een situatie buiten de wil van Rozalie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Rozalie kan worden verlangd.
 2. Tot de in 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Rozalie 1 of meer verplichtingen naar de koper niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort tot dat Rozalie er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat en overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Rozalie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Rozalie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of an te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Rozalie zoveel mogelijk vooraf met de koper bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de koper uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Rozalie

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanner één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door en bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Rozalie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle overeenkomsten tussen Rozalie en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Rozalie en de koper voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Mechelen.

Opgesteld op 27 januari 2022

Blijf op de hoogte



Winkelwagen